DREAM CHALLENGE

What are you dreaming about?

(english below)

DRØMMEN. Hva drømmer du om? Tenk stort! Og ikke tenk på hvordan du skal oppnå det, fokuser på HVORFOR du vil oppnå det. Hvordan vil livet ditt se ut om du får realisert denne drømmen? Hvordan vil du føle deg?
Husk at det er viktig å la andre vite hva du drømmer om ellers vil det alltid forbli en drøm! Og kanskje du vil møte likesinnede? 

DRØMMEÅRET. Om ett år sitter du og ser tilbake på det beste året i ditt liv – drømmeåret ditt. Hva har skjedd? Skriv i nåtid og gjør på denne måten drømmen mer virkelig. Tenk at det du skriver her vil skje så beskriv det så detaljert som mulig. Skriv det gjerne på et fint ark e.l. og se på det ofte – gjerne hver dag. Hver 3. måned gjør du det igjen og ser om noe er forandret. Drømmer forandrer seg ettersom du forandrer deg. Del gjerne noe fra ditt drømmeår!  

DAGBOK. Skaff deg en dagbok. Skriv morgen og kveld. Eller så ofte du får det til. Jeg synes det er fint å prøve å holde seg til en rutine ellers blir det vanskelig. Min morgenrutine er den viktigste hvor jeg skriver med en gang jeg står opp (finnes selvsagt dager jeg ikke får det til). Hvis ikke man minner seg selv på hvor man vil ender det ofte opp med å bare forbli drømmer og ideer. Gjenta drømmen din eller noe rundt dette hver morgen for å minne deg på det. Hvordan ser det ut? Hvordan ser en perfekt dag ut? Hvordan føler du deg? Beskriv detaljer rundt din drømmeverden. Jeg bruker morgenen for å skrive om drømmer og sortere tanker. Sette meg inn i det riktige tankesettet for dagen. Så bruker jeg ofte kvelden til å planlegge neste dag og reflektere over dagen og være takknemlig for det jeg har og det dagen har lært meg. Finn masse inspo online rundt ‘journaling’.

ETT STORT MÅL. Dette er som regel drømmen din, bare mer konkretisert. For meg er det å fikse et magisk lokale for da er veien kort til magiske opplevelser med fine folk. Hva er den ene store tingen som kan gjøre drømmen virkelig? Del opp det store målet i 2 eller 3 delmål.

MASSIV HANDLING. Lag deg en plan for hvordan du kan oppnå delmålene. Når skal hvert mål være gjennomført? Hvem kan hjelpe deg? Hva skal du belønne deg selv med når du har oppnådd hvert delmål? Prøv å vær så effektiv du bare kan og start et sted. Hvordan kan du ta et lite skritt i riktig retning?

FORPLIKTELSE. Viljestyrke fungerer ikke. Du må bestemme deg og ikke se deg tilbake. Nå som du har laget planen må du bestemme deg 100% for å gjennomføre den. Uansett hvilke hindringer du møter på er det ikke noe mulighet for å tvile, da må du bare finne en annen vei.

#inardreamchallenge

ENGLISH:

THE DREAM. What are you dreaming about? Think big! And don’t think about how to achieve it, focus on WHY you want to achieve it. What will your life look like if you realize this dream? How will you feel? Remember, it is important to let others know what you dream of, otherwise it will always stay a dream! And maybe you’ll meet like-minded people?

DREAM YEAR. In a year you will sit and look back on the best year of your life – your dream year. What happened? Write in the present tense and in this way make the dream more real. Imagine that what you write here will happen so describe it in as much detail as possible. Feel free to write it on a nice sheet or similar. and look at it often – preferably every day. Every 3 months you do it again and see if anything has changed. Dreams change as you change. Would love to hear something from your dream year!

JOURNAL. Get yourself a journal. Write morning and evening. Or as often as you can. I think it’s nice to try to stick to a routine otherwise it will be difficult. My morning routine is the most important one where I write as soon as I get up. If you do not remind yourself where you want to go, it often ends up being just dreams and ideas. Repeat your dream or something around this every morning to remind you of it. How does it look? What does a perfect day look like? How do you feel? Describe details around your dream world. I spend the morning writing about dreams and sorting out thoughts. Put me in the right mindset for the day. Then I often spend the evening planning the next day and reflecting on the day and being grateful for what I have and what the day has taught me.

A BIG GOAL. This is usually your dream, only more concrete. For me, it is to fix a magical location because then the road is short to magical experiences with good people. What is the one big thing that can make your dream come true? Divide the large goal into 2 or 3 sub-goals.

MASSIVE ACTION and EFFICIENT IMPLEMENTATION. Make a plan for how you can achieve the sub-goals. When should each goal be completed? Who can help you? What should you reward yourself with when you have achieved each sub-goal? Try to be as efficient as you can and start somewhere. How can you take a small step in the right direction?

COMMITMENT. Willpower doesn’t work. You have to decide to do it 100% and don’t look back. Now that you’ve made the plan you have to decide to execute it no matter what. No matter what obstacles arise there is no room for doubt, then you just have to find another way.

#inardreamchallenge